Η πολυετής και επιτυχημένη ενασχόληση στον τομέα του τεχνικού σχεδιασμού επενδύσεων αποτελεί εγγύηση προς τους πελάτες μας.

O τεχνικός σχεδιασμός μιας επένδυσης απαιτεί προσεκτικά βήματα μελέτης. Περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες που ελέγχονται ώστε να γίνουν οι βέλτιστες ενέργειες προς όφελος του επενδυτή:

  • Προκαταρκτικός έλεγχος χωροθέτησης
  • Τρόπος χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων επιδότησης
  • Υλοποίηση – Οικονομοτεχνική παρακολούθηση του έργου
  • Χωροταξικός έλεγχος
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με βάση την γραμμή παραγωγής
  • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
  • Τεχνικός σχεδιασμός παραγωγής

Εργασίες σύνταξης μελετών για την υλοποίηση επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς (μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιεργειών κλπ):

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων

– CLLD (πρώην LEADER και ΟΠΑΑΧ)
– Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας)
– Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
– Επενδυτικός Νόμος
– Σχεδιασμός μονάδων καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής