Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, για τον εκσυγχρονισμό ή και την ίδρυση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανοιχτής θάλασσας ή κλειστών υδάτων.
Αδειοδότηση μονάδων.